เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

->  การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติสำหรับการฝึกบรรเลงเพลงชาติไทย ของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

->  รูปแบบการสอนขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดด้วยสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (มลายูบางกอก)

->  การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2561

->  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

->  การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาพะยาประชานุเคราะห์