เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2563

->   เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

->  การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติสำหรับการฝึกบรรเลงเพลงชาติไทย ของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

->  การพัฒนารูปแบบการสอน WPAE โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดร่วมกับสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

->  การประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ปีการศึกษา 2561

->  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

->  การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาพะยาประชานุเคราะห์