การศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

ดาวน์โหลด