คู่มือผลิตสื่อสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบงานวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

           - คู่มือผลิตสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1  ดาวน์โหลด

         - ปกคู่มือผลิตสื่อสร้างสรรค์ฯ  ดาวน์โหลด

           - ปกแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด

        - แผนการเรียนรู้สื่อคณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด