เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบให้ ดร.พิชญา ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษาวิธีการและถอดบทเรียน การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Braincloud สำหรับศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพื่อทราบแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาที่สนใจจากการศึกษาและถอดบทเรียน

13393 198405  อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ 25อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ 23อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ 13อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ 15อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ 20อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ 27อนุบาลแสงสันติ ๒๐๐๘๒๔ 28

        ดาวน์โหลดหนังสือ ถอดบทเรียน : การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Braincloud สำหรับศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0

braincloud