สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรมต้นแบบการเรียนรู้ตลาดนัดสองแผ่นดิน ไทย-มาเลย์ในรูปแบบ 4P MODEL” โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อทราบแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาที่สนใจ จากการศึกษาและถอดบทเรียนในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร   

มูโนะ 250963