สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะทีมศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  อำภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15  ภายใต้ชื่อโครงการ "ค่ายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะทีมศึกษาSTEAM Education  Camp 2019 " เพื่อทราบแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาที่สนใจจากการศึกษาและถอดบทเรียน ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

สุวรรณไพบูลย์