รายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Ef Coach 63