สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน

“การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น พัฒนาอ่าน เขียน เรียนไทย ใช้ภาษา โรงเรียนบ้านบาเงง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต เพื่อทราบแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาที่สนใจจากการศึกษาและถอดบทเรียน ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

บ้านบาเงง