unnamed 1

สช.ยะลา เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ

สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ของ นายนิรัน ดะแซ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

ขอเชิญผู้สนใจ คลิก...รายละเอียดผลงานวิชาการ