รายงานการพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ออนไลน์สถานศึกษาต้นแบบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สายสามัญ
กรณีศึกษาโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบจัดการความรู้ออนไลน์

สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ  จ.สตูล    ดาวน์โหลด

สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ  จ.ปัตตานี   ดาวน์โหลด