งานวิจัย/รายงาน

cover coach        Coaching62       Kuru

 

เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2. เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับครู)

3. เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)

4. มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561

5. มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

6. พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตามระดับควอไทล์ (Quartile) และจำแนกตามกลุ่มอายุของเด็ก 3-5 ปี

7. แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี