งานวิจัย/รายงาน

ปกพอเพียง 64 หน้า 1         อพสธ 2564        IFTE ศธภ.7 2564       swot 2564        popea 2563        polam 2563         sea1        Ef Coach 63       Coaching 2563      Phathomwai Reo7 2563       Sapawa 2562       Coaching62      Kuru

 

เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษา

1 refer

1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2 refer

2. เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับครู)

3 refer

3. เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)

4 refer

4. มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561

5 refer

5. มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

 

6 refer

6. พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตามระดับควอไทล์ (Quartile) และจำแนกตามกลุ่มอายุของเด็ก 3-5 ปี

7 refer

7. แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี

 sea

8. ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

p 1 3 

9. เนื้อหาวิชาเขตทางทะเล ป. 1 - 3

p4 6

10. เนื้อหาวิชาเขตทางทะเล ป. 4 - 6

m1 3

11. เนื้อหาวิชาเขตทางทะเล ม. 1 - 3

m4 6

12. เนื้อหาวิชาเขตทางทะเล ม. 4 - 6

00 Master Plan7

13. แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7