งานวิจัย/รายงาน

IFTE ศธภ.7 2564        popea 2563        polam 2563         sea1        Ef Coach 63       Coaching 2563      Phathomwai Reo7 2563      Sapawa 2562       Coaching62       Kuru

 

เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษา

1 refer

1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2 refer

2. เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับครู)

3 refer

3. เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)

4 refer

4. มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561

5 refer

5. มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

 

6 refer

6. พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตามระดับควอไทล์ (Quartile) และจำแนกตามกลุ่มอายุของเด็ก 3-5 ปี

7 refer

7. แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี