เอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ

iconfinder home 4341294 120570แบบฟอร์มแบบเบิกค่าเช่าบ้าน  

           house 38533บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน doc filetypes 21611

           house 38533แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) doc filetypes 21611

           house 38533แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน doc filetypes 21611

           house 38533แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) doc filetypes 21611

doctor medical avatar people icon 131305ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)  pdf filetypes 21618

book 86345ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)  pdf filetypes 21618

 

เอกสารยืมเงิน

moneyincrease 116581แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน pdf filetypes 21618    doc filetypes 21611                          

moneyincrease 116581แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน pdf filetypes 21618    doc filetypes 21611                 

 

 เอกสารส่งใช้เงินยืม จัดประชุม / เดินทางไปราชการ

moneyincrease 116172แบบฟอร์มขออนุมัติส่งใช้เงินยืม pdf filetypes 21618    doc filetypes 21611              

moneyincrease 116172แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (แบบ 8708)pdf filetypes 21618    doc filetypes 21611

moneyincrease 116172ใบขวาง (แบบ 8707)  pdf filetypes 21618    xls filetypes 21607                   

moneyincrease 116172ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) ใหม่  pdf filetypes 21618    doc filetypes 21611

moneyincrease 116172ใบสำคัญรับเงิน  pdf filetypes 21618    doc filetypes 21611                                    

moneyincrease 116172ใบสำคัญรับเงิน – สำหรับวิทยากร  pdf filetypes 21618     doc filetypes 21611      

 

เอกสารเบิกจ่าย จัดประชุม / เดินทางไปราชการ

moneyincrease 117959แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่าย  pdf filetypes 21618     doc filetypes 21611                  

moneyincrease 117959แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (แบบ 8708)  pdf filetypes 21618     doc filetypes 21611

moneyincrease 117959ใบขวาง (แบบ 8707)  pdf filetypes 21618     xls filetypes 21607                              

moneyincrease 117959ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 4231) ใหม่  pdf filetypes 21618     doc filetypes 21611

moneyincrease 117959ใบสำคัญรับเงิน  pdf filetypes 21618     doc filetypes 21611                                  

moneyincrease 117959ใบสำคัญรับเงิน – สำหรับวิทยากร  pdf filetypes 21618     doc filetypes 21611    
   

เอกสารพัสดุต่าง ๆ

ub6ihmแบบฟอร์ม พส.01  pdf filetypes 21618
ub6ihmแบบฟอร์ม พส.02 pdf filetypes 21618
ub6ihmแบบฟอร์ม พส.03 pdf filetypes 21618
ub6ihmแบบฟอร์ม พส.04 pdf filetypes 21618
ub6ihmแบบฟอร์ม พส.05 pdf filetypes 21618

ub6ihmใบเบิกพัสดุ doc filetypes 21611pdf filetypes 21618
ub6ihmใบยืมครุภัณฑ์doc filetypes 21611pdf filetypes 21618