Santi full1
นายสันติ แสงระวี
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

S 27197494
นายชูสิน วรเดช
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

          sup                                       tanarat                                        apinya 
         นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล                                          นายธนรัช พรหมเลข                                             นางอภิญญา แพทย์ศรี

      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาราชการแทน       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน       นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักาษาราชการแทน
        ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7                   ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7                   ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 

             susuri                                      fon                                     ratima
             นางสัสุรี โอรามหลง                                           นางสาวพิชญา ชูเพชร                                       นางสาวรติมา อิเแมดือแร๊ะ
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน       นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
                 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7               ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7              ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7