00
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
7. การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบงานของสำนักงานให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยเร็วจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
    สำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค
8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย