ผังบุคลากรกลุ่มอำนวยการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษา
    ในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
 7. การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบงานของสำนักงานให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยเร็วจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
    สำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย