Dev chart

ภารกิจงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
    ประมุข
 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
 4. กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับ
     ผิดชอบ
 5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาค
    ใต้และพื้นที่พิเศษ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

1) นางอภิญญา แพทย์ศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ภารกิจหลัก
   1.1) กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
   1.2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
   1.3) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ภารกิจรอง
   1.4) กำกับการส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   1.5) กำกับการส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
   1.6) ประสานการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
2) นายราชันย์ สันติวงศ์วิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ภารกิจหลัก
   2.1) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   2.2) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับภาค
ภารกิจรอง
   2.3) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
   2.4) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
   2.5) ส่งเสริมการกำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
   2.6) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
3) นางไซหนับ เอส เอ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ภารกิจหลัก
   3.1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
   3.2) กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ภารกิจรอง
   3.3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
   3.4) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   3.5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
   3.6) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
4) นางนูรีดา มุกดาสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ภารกิจหลัก
   4.1) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
   4.2) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจรอง
   4.3) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
   4.4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
   4.5) ส่งเสริมการกำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
   4.6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
   4.7) ดำเนินงานโครงการทุนนักเรียนอิสลามวิทยาลัยฯ และทุนเด็กกำพร้า
   4.8) ดำเนินการ รวบรวม และรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
5) สาวดวิษา สังคหะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ภารกิจหลัก
   5.1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
   5.2) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
ภารกิจรอง
   5.3) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   5.4) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
   5.5) ส่งเสริมการกำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
   5.6) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
   5.7) ดูแล ประสานงาน และดำเนินงานธุรการในภาพรวมของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
 

กระบวนการหลักการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

กระบวนการหลักการดำเนินงาน