Stategy Board

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

   1. แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่

   2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ

  3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค

  4. กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

  5. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

  6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงาน

1. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค

2. แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค

3. แนวทางการดำเนินงานแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค

4. การจัดทำ - เตรียมการชี้แจงแผนงานโครงการและงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค

5. แนวทางการติดตามแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค

6. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน