photo

ภารกิจงานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
    1. วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
    2. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
    3. กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
       ดำเนินการ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับ ศธจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
    4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
    5. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
    6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย   

ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการหลักการดำเนินงานของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

กระบวนการหลักการดำเนินงาน