แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของ ศธภ.7

>>ดาวน์โหลด<<

 

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563)