แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

reo7 ActionPlan65

>>ดาวน์โหลด<<

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของ ศธภ.7

>>ดาวน์โหลด<<

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 

(1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563)

reo7plan2563

>>ดาวน์โหลด<<