แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2566 - 2570)

รูปภาพ2565

 

เอกสารดาวน์โหลด

แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

EducationPlanReo7 2

ดาวน์โหลด