logoผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2564

คำรับรองREO.7 64 ลมบูรณ์

                   >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

ปีงบประมาณ 2564

1. ข้อกำหนดในการประเมิน ITA     >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

 logoผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
   1) ปฏิทินปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปีงบปรมาณ 2563
   2) คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
   3) แบบฟอร์มเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
  4) แบบสำรวจความพึงพอใจ
   5) รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 
 2. กระบวนการหลัก ปีงบประมาณ 2563
    1) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับภาคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับภาค
    2) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค
       แบบฟอร์มที่ 1 ตารางวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 2 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 3 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
   3) การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
   4) การวางแผนและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่การวางแผนและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
   5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
   6) การเฝ้าระวังและรายงานเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่การเฝ้าระวังและรายงานเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่
       แบบฟอร์มที่ 1 ตารางวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 2 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 3 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
   7) กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
   8) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาคการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
       แบบฟอร์มที่ 1 ตารางวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 2 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 3 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
  9) การทำแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 10) การกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 11) การสนับสนุน ประสาน ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
       แบบฟอร์มที่ 1 ตารางวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 2 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มที่ 3 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
 12) การดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาการดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา
       - แบบฟอร์มที่ 1 ตารางวิเคราะห์/ทบทวนผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       แบบฟอร์มที่ 2 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       แบบฟอร์มที่ 3 ตารางวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน
       
logoผลการประเมินการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
2. กระบวนการหลัก
3. แบบทบทวน  วิเคราะห์ กระบวนการหลัก/ Flowchart
4. ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการ 
5. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
    1) รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน