• รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
  • รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 

 

          ไตรมาส 1                    ไตรมาส 2

          ไตรมาส 3                    ไตรมาส 4