ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการหลัก
1.ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
     1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
     2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
     4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชานแดนภาคใต้
     5. แผนการศึกษาแห่งชาติ
     6. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค
     7. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 8
     8. แผนแม่บท 23 แผน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
     9. แผนปฏิรูปด้านการศึกษา
     10. รายงานการวิจัยการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ภาคใต้ชายแดน (ศธภ.7)
          เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 8 พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน)
2.ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพิื้นที่
      1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
      2. คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
      3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
      4. ข้อมูลแหล่งที่มาและที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
      5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
      6. คณะกรรมการบริหารข้อมูลระดับภาค
            เล่มข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปีการศึกษา 2560
3. ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
     1. พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
     2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
     3. เศรษฐกิจพอเพียง
     4. เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน
4.ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
     1. (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-79)
     2. จุดเน้นการวิจัยของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     3. ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
5. ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
     1.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
     2.  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการทำแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
    ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
     1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
     2. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   
     4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค   
    5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
7. ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการกำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
     1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
     2. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   
     4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค   
     5. กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย   
     6. กฏก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์กฏก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ 
     7. กฏก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย 
     8. กฏก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา2550
8. ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการวางแผนและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
     1.  ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548
     2.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560                         
     3.  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 361/2562 เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี           
     4.  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ                                                           
    5.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                              
     6.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                        
     7.  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1228/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะ
         ด้าน (Agendaa Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   
9. ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
     1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     2.  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
         ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)             
     3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560
10.ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการสนับสนุน ประสาน ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
     1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
     2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
     3. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   
     5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
11.ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการเฝ้าระวังและรายงานเหตุภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่
     1.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
     
12.ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการการดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา
     1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา พ.ศ.2549