วิสัยทัศน์ 

ภายในปี พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน


พันธกิจ
     1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา
     2. พัฒนางานด้านวิชาการ และส่งเสริมการวิจัย
     3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
     4. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
     5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพให้ตรงกับความต้องการตลาดงาน
     6. ประสานการบริหารระหว่างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น