สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

๓ ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

โทร. ๐๗๓-๒๑๖๑๒๙ โทรสาร ๐๗๓-๒๑๒๓๒๓