WarroomReo8PABUKpost

แผนที่ลมและการพยากรณ์อากาศ Realtime

          ข่าวจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ภาค ๘ จังหวัดยะลา

                    - ข่าวฉบับที่ 1       

 

ติดต่อประสานงาน โทร. 073-216129 โทรสาร 073-212323