ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมการ...

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร...

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสข...

การมีส่วนรวมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน...

ตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 3

ตรวจ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ในพื้นที่ 3 จัง...

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงา...

ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 2

ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดช...

2 กรกฎาคม 2563 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษา...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

การประกวดระเบียบแถว ระดับภาค 7

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

ScoutCompetReo7

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc