ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่1/2563...

สำนักงานศึกษาธิการภาค7 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่ว...

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2563

ศธภ.7 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ประชุมคณะกรรมการทุนอุดมศึ...

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผู้อำนวยการก...

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ครั้งที่ 2/2563

ศธภ.7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนการศึกษา ฯ ของผู้ได...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นางนูรีดา มุกดาสวัสดิ์ นัก...

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

DSC 0689DSC 0465

DSC 0545DSC 0552

DSC 0591DSC 0634

         วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 และนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ร่วมกันตอนรับคณะกรรมการติดตามเชิงบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค นำคณะโดย นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสัสุรี โอรามหลง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ได้นำเสนอ พร้อมทั้งฉายวีดิทัศน์ผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา  โดยผู้แทนของคณะกรรมการติดตามฯ ได้ร่วมกันรับฟัง แลกเปลี่ยน และให้ข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาค และจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc