ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

คำสั่ง/ประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

วีดิโอ

ภาพกิจกรรม

AnnouceREO7 PassTOtest62 2

       

         บัดนี้ การรับสมัครสอบเทีียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ 2/2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบได้ที่ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 49 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลด

แนะนำผู้บริหาร

 • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ

  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายประเสริฐ บุญเรือง

  นายประเสริฐ บุญเรือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพีรศักดิ์ รัตนะ

  นายพีรศักดิ์ รัตนะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายสันติ แสงระวี

  นายสันติ แสงระวี
  ศึกษาธิการภาค

  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

ระบบ E-Office สป.

LCSOPSicon Eofficeicon

Link อื่นๆ

สื่อการเรียนรู้

Rchannel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    web ptn web yala  web ntw  

หน่วยงานหลัก ศธ.

IconMOEc  IconOPSmoec  IconObecc IconVecc  IconMUAc  IconOnecc