moecup2

          กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ "MOE CUP" ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาความสามารถของตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ซึ่งทำการรับสมัครและแข่งขันกีฬาจำนวน 3 ประเภทกีฬา ดังนี้

          1. กีฬาฟุตบอลทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

          2. กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

          3. กีฬาฟุตซอลทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

          ทั้งนี้ รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสถาบันการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2561 ณ สถานที่ดังเอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร