การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2562

          สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติแก่ยุวกาชาด ที่กระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด และมีศรัทธามุ่งมั่นสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เข้าสมัครคัดเลือกตามแบบที่กำหนด รวบรวมและจัดส่งผลงานไปยังสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของผู้สมัคร ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สำหรับรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.srs2.moe.go.th

redcross