การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency : OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

 

     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
     O1 โครงสร้าง
     O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     O3 หน้าที่และอำนาจ
     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
     O5 ข้อมูลการติดต่อ
     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     O8 ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
     O9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
     O10 แผนดำเนินงานประจำปี
     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     O15 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     O18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     
     ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
     O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
     O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     O38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     O39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน