Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโนบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้(กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา)
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่สถานที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้(กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร (สช.) จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะครูฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงดาราสมุทรภูเก็ต (สช.) จ.ภูเก็ต มีผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร และผู้อำนวยการโรงเรียนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 11:58 น.)

 
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฎิบัติในพื้นที่ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจากท่านเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดร.สมบรูณ์ แซเจ็ง ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้
 
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฎิบัติในพื้นที่ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจากท่านเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดร.สมบรูณ์ แซเจ็ง ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และนายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้62
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้158
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1040
mod_vvisit_counterเดือนนี้5509
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6156
mod_vvisit_counterทั้งหมด1283180

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th