Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ให้การต้อนรับคณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 นำคณะบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พัฒนาบริเวณรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
 

reo7_25610326วันที่ 26 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดการประชุมลงนามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักาาการในตำแหน่้งศึกษาธิการภาค 7 ลงนามข้อตกลงฯ ร่วมกับผู้อำนวยสถานศึกษา 4 แห่ง

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

 
ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  ณ โรงแรมฟร้อนเบย์ จ.กระบี่ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. โรงเรียนวัดโคกยาง(โรงเรียนขยายโอกาส) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

reo7_25180309_krabiในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่  ณ โรงแรมฟร้อนเบย์ จ.กระบี่ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1. โรงเรียนวัดโคกยาง(โรงเรียนขยายโอกาส) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

2. โรงเรียนบ้านควนนกหว้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 
reo7_20180309
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รอองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากคณะผู้ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตลอดจนให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รอองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานรับการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากคณะผู้ประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบการบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และทราบผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตลอดจนให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
 
reo7_25180503
ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัด ณ ตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต1 ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
3. โรงเรียนบ้านโหละคล้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
4. โรงเรียนสามัคคีศึกษา  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อ.สิเกา จ.ตรัง
ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 61 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะจากส่วนกลางและในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่  1/2561 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในจังหวัด ณ ตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต1 ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา ในจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
3. โรงเรียนบ้านโหละคล้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
4. โรงเรียนสามัคคีศึกษา  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
5. โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อ.สิเกา จ.ตรัง
 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้129
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2140
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้3620
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว410
mod_vvisit_counterเดือนนี้4324
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว37924
mod_vvisit_counterทั้งหมด1245319

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th