Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.7
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

DSC02157_resizeผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) แลุะแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน

 

img002นางภภริญ  ใจเขียว  นักวิชาการศึกษาชำนายการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายอภิชาต จิระวุฒิ) ในงานโครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพันร่วมมือในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554 โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 

1111นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปการดำเนินด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 และวางแผนสำหรับการบริหารจัดการภารกิจข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และบรรยายพิเศษเรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 และเกี่ยวกับนโยบายในปีงบประมาณ 2555

การดา ชูแก้ว  รายงาน/ภาพ

 

DSC04334_resizeกลุ่มติดตามและประเมินผล  สบย.10 จัดการประชุมปฎิบัติการวืจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และนำรูปแบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ ไปทดลองใช้จริงกับการตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2554   ณ  โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาพกิจกรรมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 502/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554  นำทีมโดย นายเจน  แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (นายสมพร  ฉั่วสกุล) ได้เดินทางลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต ตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 2554เพื่อทราบสภาพทั่วไปตลอดจนการรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วว่ายังรักษามาตรฐานเดิมอยู่หรือไม

ปัญญา วันแรก  รายงาน/ภาพ

 

ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 10  งานชุมนุมยุวกาชาดระดับประเทศ ประจำปี 2554   นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 10 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) จำนวน 250 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2554 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  การจัดงานครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานชุมนุมฯ จำนวน 6,700 คน ในระหว่างอยู่ค่ายพักแรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด , กิจกรรมสุขภาพ , กิจกรรมสัมพันธภาพ , กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ , กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง , กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมต่างๆ  มีความหลากหลาย ล้วนแต่เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ยุวกาชาด ซึ่งเป็นเยาวชนและอนาคตของชาติได้รับการฝึกฝน พัฒนาตนตามหลักการและวิธีการของยุวกาชาดต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภาพ  

 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้122
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้202
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1490
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1466
mod_vvisit_counterเดือนนี้5264
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7525
mod_vvisit_counterทั้งหมด1320206

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th