Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.7
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
dsc04946_resizeดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เรื่องการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล ให้แก่ข้าราชการ สบย.10 ได้นำความรู้ที่ได้รับพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบและเข้าใจงานวิจัยมากขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 

IMG_0014_resizeวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านสมพร  ฉั่วสกุล ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 คนใหม่

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรนันท์ นาควิจิตร  ภาพ

 

วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2553 ข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ซึ่งนำโดย นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 - 12 และ กทม. ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เจน แผลงเดชา รายงาน/ภัทรนันท์  นาควิจิตร  ภาพ

 
dsc03694_resizeนายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553  และได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้แก่ข้าราชการทุกคน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554

วิทูร  ทวีปรีดา  รายงาน/ภาพ

 
dscf6053_resizeวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2553 รอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทศพร เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชการการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต (นางสาวฉายนภา  หนูจีนเส้ง  นางสาวนิชนันท์  เลอศักดิ์อนุสรณ์) เป็นผู้ชนะเลิศ และเป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ชนิดา  ผกามาศ ถ่ายภาพ

 
dsc03679_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยนางชวาลา หลบหลีกพาล  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายปราโมทย์  กิ่งแก้ว  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สบย.10 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย : กิจกรรม ICT ในศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งเป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2553  นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุรภาพ  โครงการไทยเข้มแข็ง SP2  โครงการจัดตั้ง กศน.ตำบล เป็นต้น ซึ่งพบว่า การรดำเนินงานของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี บรรลุตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหา อุปสรรคแต่อย่างไร พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา ครู อาจารย์และชุมชนด้วย เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2553

สมพร  ฉั่วสกุล  รายงาน/ภาพ

 
พบผู้บริหาร
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายชาญ ตันติธรรมถาวร
นายนิสิต ชายภักตร์
แบบสำรวจกระบวนการ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หนังสือพิมพ์
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้229
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว346
mod_vvisit_counterเดือนนี้3116
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12667
mod_vvisit_counterทั้งหมด1274631

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th