P1320351_resize
นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้กำหนดจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

                    

สืบเนื่องจาก การที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้ เพื่อตอบสนองการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและการศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน