คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ณ หอประชุมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)  จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์)  กล่าวรายงาน  

             งานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้  ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2554 ภายใต้แนวคิด “เรียนสาขาที่ชอบ มุ่งสู่อาชีพที่ใช่ สร้างอนาคตสดใสให้ชีวิต” เป็นการตอบสนองการสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการทรงงานด้านการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน“  นิทรรศการ 6 เดือน 6 คุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมช่องทางการประกอบอาชีพ กิจกรรมการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมตรวจสุขภาพและบริการเสริมสวย กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตของนักศึกษา กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนนักศึกษา นิทรรศการการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (Student Chanel on Tour) โดยติวเตอร์ชื่อดัง อาจารย์ปิง อาจารย์อุ๊ และครูพีแนน  

              งานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้  สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1- 4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กัลยา เพ็ชรหึง  รายงาน