คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์  2554 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน