คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมนายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาตามพันธกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน