คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าฟังสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล(โครงการ กบค.สัญจร) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ให้กับข้าราชการในแต่ละสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ มากยิ่งขึ้น 

ภัทรานันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน