กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 64
2 การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 87
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 ไตรมาส 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 55
4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 107
5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ.ญาดา วงศ์ดาว 278
6 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ.ญาดา วงศ์ดาว 145
7 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อ.ญาดา 242
8 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน สป. งบประมาณปี 2556 อ.ญาดา 172
9 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานของ สป.ศธ. รายไตรมาส Administrator 490
10 แผนปฏิบัติราชการ สบย.10 ประจำปี พ.ศ.2555 อ.ญาดา 527
11 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปี 2555 อ.ญาดา 7602
12 แบบฟอร์ม Action Plan ประจำปี 2555 อ.ญาดา 1527
13 แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554 อ.ญาดา 506
14 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 อ.ญาดา 526
15 แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ อ.ญาดา 3477
16 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศิรดา 372
17 แผนปฏิบัติราชการ สบย.10 ประจำปี พ.ศ.2553 อ.ญาดา 494