กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 56
2 แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Administrator 767
3 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 126
4 แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 1253
5 รายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 262
6 การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เขตการตรวจราชการที่ 7 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 141
7 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 233
8 แบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 232
9 แบบนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามนโยบายการตรวจรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 180
10 รายงานการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มติดตามและประเมินผล 170
11 แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มติดตามและประเมินผล 1133
12 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (บทสรุปผู้บริหาร) กลุ่มติดตามและประเมินผล 195
13 แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 (เมษายนุ– กันยายน 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Administrator 325
14 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ Administrator 220
15 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มติดตามและประเมินผล 124
16 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มติดตามและประเมินผล 144
17 แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Administrator 244
18 แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2558 Administrator 293
19 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มติดตามและประเมินผล 168
20 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มติดตามและประเมินผล 120
21 รายงานสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มติตามและประเมินผล 113
22 แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มติตามและประเมินผล 196
23 รายงานสรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มติตามและประเมินผล 169
24 แบบติดตามการดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558.doc กลุ่มติดตามฯ 220
25 แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มติดตามฯ 260
26 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กลุ่มติดตามฯ 156
27 แบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มติดตามฯ 194
28 รายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มติดตามฯ 160
29 รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปี 2555 อ.โกเมศ กลั่นสมจิตต์ 170
30 รายงานการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ปี 2555 อ.ภภริญ ใจเขียว 157
31 รายงานการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ปี 2555 อ.ภภริญ ใจเขียว 158
32 จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา กลุ่มติดตามฯ 159
33 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มติดตามฯ 354
34 แบบตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มติดตามฯ 311
35 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นพิเศษ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มติดตามฯ 554
36 รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มติดตามฯ 239
37 กำหนดการการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ ๒ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มติดตามฯ 225
38 เครื่องมือการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มติดตามฯ 360
39 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มติดตามฯ 670
40 เครื่องมือการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มติดตามฯ 518
41 เครื่องมือการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อ.โกเมศ 453