วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน) เป็นวิทยากรในครั้งนี้