วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบูกิตตา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนางวิภา จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชนและครูในพื้นกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง) จำนวน 102 คน