วันนี้ 8 มิถุนายน2561 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวฤทัยรัตน์ แสวงสินธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference เรื่อง การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต