ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

2. แผนนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ..2560-2564)

3. นโยบายของรัฐบบาล

4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

5. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

6. ข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา

    6.1 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

    6.2 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)

          - ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช.3

          - ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส.2

    6.3 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)

    6.4 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)