วันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการกำกับ ติดตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด นำโดยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้การปรึกษา แนะนำในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง