วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการกำกับ ติดตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด นำโดยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต