วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิสิต  ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ร่วมทั้งพิจารณาร่างตัวบ่งชี้การคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างระดับภาค/ประเทศ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาร่าง จำนวน 8 ท่าน  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7