วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธ์ิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจัหวัดตรัง และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.7 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง และมีกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย